Kamis, 16 Agustus 2012

Menulis huruf Jawa

Senajan aku ora sugih, sing penting aku esih bisa ngelanjutke sekolah. Bisa dibanggakake karo wong tuwa loro.
Kuliyah bener supaya dadi uwong kang bener. Ora mung kuliyah sing bener.
Aku ya esih bisa luruh pengalaman. Pengalaman kang bener uga.

?senjnHku[aorsugih,si=penTi=aku[asihbis
zelvJ|tT[kse[kolh.bisfib=gkK[kk[ro
[w=otuw[lo[ro.kuliyhsi=bene/.[aormu=
kuliyhsi=bene/.akuy[asihbisluruhpezl
mn\,pezlmnK=bene/aug.


 Gladhen
1.Sujiwa Teja kuwi saka Jawa Sela
;1;?sujiw[tjkuwiskjw[sl.

2.Susila kuwi rada gela atine.
;2;?susilkuwirfgelati[n.

3.Aja rana-rana ya?
;3;?ajrnrny.

4.Lakune kaya ula sawa.
;4;?lku[nkyaulsw.

5.Padha gawe apa kuwi,ngati-ati lo!
;5;?pdg[wapkuwi,ztiyti[lo.

6.Susena kae saka Bayalali,saiki bali ana Salatiga.
;6;?su[snk[askbylli,saikibliansltig.

7.Bukune Wati digawa bali Mujari.
;7;?buku[nwtifigwblimujri.

8.Mejane Tati diisi Sutapa, Tati lagi lara
;8;?[mj[nttifiaisisutp,ttilgi
lr.

9.Laraa kae ora kaya larane Siti.
;9;?lrak[a[aorkylr[nsiti.

10.Sugiya kae saiki ana Surabaya karo adhine.
;10;?sugiyk[asaikiansurbyk[roadi[n.

Gladhen
            Pager kuwi digawe saka pring. Sing peni,pring sing dienggo kuwi pring wulung, panggawene pager kuwi pring disigar-sigar. Pring sigar-sigar kuwi nuli dipaku siji-siji. Panatane pring kudu sing becik.
?pge/kuwifig[wskp]i=.si=[pni,p]i=si=fia_ [gokuwip]i=wulu=.p=g[w[npge/kuwip]i=fisig/sig/.p]i=sig/sig/kuwinulifipkusijisiji.pnt[np]i=kufusi=becik\,

Gladhen
          Prakara iki dudu prakara sing sepele.sing ngati-ati carane ngurus. Aja kowe sulaya karo pranatan. Coba diwaca maneh apa sing di atur ing
Pranatan. Sabisa-bisa aja kowe gawe tatu ati ning liyan.
?p]kraikifufup]krsi=se[p[l.
si=ztiaticr[nzurus\,
aj[ko[wsulyk[rop]ntn\,[cobfiwcm[nhapsi=fiatu/ai=p]ntn\
,sbisbisaj[ko[wg[wttuatini=liyn\,
Gladhen
            Priyayi kae apa apa priya sing ketemu aku neng pasar Prabumulih ya. Pasuryane sumringah, dhasar bagus. Atiku seneng nyawang priyayi kuwi. Priyayine dhuwur, bregas, tur nganggo brengos. Wes nduwe pacar apa durung ya, aku gelem.
         
?p]iyyik[aapp]iysi=ketemuaku
[n=ps/p]bumulihy.psu/y[nsum]izh,
ds/bgus\,atikusen_vw=p]iyyikuwi.p]iyyi[ndu wu/,b}gs\tu/z=[gob}[zos\,
fu[wpc/apfuru=y,akuge2m\,

Gladhen
 
Wayang meniku budaya bangsa Indonesia ingkang adiluhung. Wayang meniku sampun wonten wektu jaman prasajarah. Jaman prasejarah mbiyen rupane wayang isih awujud godhong kang di lakonake kanggo nyembah utawi ngundhang para leluhur.
Wayang meniku kedhah dipun jaga kawontenane.Sanajan wayang meniku warisan leluhur ingkang sampun sepuh sanget, mboten wonten salahe menawi dados tontonan tiyang nem saniki.
?wy=menikubufyb=sai[nFo[nsiyai=k=
Afiluau=.wy=menikusmPun[wonTenwekÒ|
jmnP]sejrhamBi[ynR|p[nwy=aisih
awujuf[go[d=ok=fil[konN[kk=g
vemBhautwizunD=prleluau/.wy=meniku
kedhdipunJgk[wonTenN[n.snjnWy=menikuwris[nXluau/ai=k=smPunSepuhszet\
a[mBote[nWotenSl[hmenwif[fo[sTo[tonNntiy=[nmSniki.


Gladhen.............................
?wy=mujufF[kbufyb=sk=afiluau=.wy=wisHnskjmnP]sejrh.jmnDisikR|p[nwy=aisihawujufGe[d=ozn\,ai=jmnMjpaitHn[nwy=fiarnNiwy=jmnTezha n\,znTisaikiwy=aisihfisen_zikwula [khknQidl=[konD=kytkimnTebSuf/sn.

Gladhen 9
?p]tinik[ap[vC[nBochpinTe/.
[aormu=pinTe/w[a,nzi=augs}gep\,
sbe[nHsukTziwvCisubuh.
tzi[g]ghbvJ|/vnDkSpuxsik>
si[kHomh.bub/xsik>si[kHomh
bvJ|/aishaish.
bub/aishaishnimBbvuzisi[kolhk=[goafus\,[ynWisHfusRs[n p]tini2g.rs2gkuwiam/gkrifnFn\,
bub/fnFnP]tinibvJ|/ttttaxpM=k tSe[kolh.nlikni=g[lHomh[aorllipmitMr=[w=otuw[n,vuwunP[zsÒ|supysLmetLku[n.

Gladhen 10
?swetrfinkepu=ku/jybymLebumev=du
sunMzi/,[fssenD=sri,bnÒ|l\,ai=[k[naikijmnBi[ynKwenT/
ffitnhpe/fikn\,ai=[fssi=aisih[adumHikirs[npenulisVtnmPsWsnsi=[bftinimB=[fs[fsliy[n.sWsnkunk]saisihnemB|sHi=jmnSi=wu[sMo[dxnHiki.snf-[nHomh[aomhwisFibzunCk]ikHv/,ni=sWsnmisTisHisihk[tonHi=pnF|lulnHi=g]ait.
Gladhen 11
?wisFfiaf[tYnVnD=z=[gokuwikufut}pHemPnLnPpn\,[ynLgian[zomhvnD=pz= [gobism/fik.nzi=,menw2luznRnrnftnBiskym=[ko[no.tum]pMasisW,mev=kmPusÑ|liyhkuwisbisbisvnD=z=[gosi=pnTes\,[ynMasisWbsjw,fia=khbisat}pK[robs[nsi=fu[wau=ghau=guh.
?au=ghau=guhkuwipdk[rottk]mautw[sopnSnÒ|n\,p[vCnVnD=z=[gokuwianttk]m[n.vnD=z=[gokuwiajsizL/[roau= ghau=guhmunDkFisebutTnZe/tittk]m.wisSmesQi[nmasisWze/tiai=bbHiki,ajmu=ax[pGo[lkgy,nzi=[co[cogNk[rosituwsi.masisWbsjwbisaffikmPiyunHi=b[bKo[nS/psiaftJw.

1 komentar:

  1. komputer anda harus kompetible dengan alikasi "huruf Jawa".

    pergi ke http://yayulove4llah.blogspot.com/2013/02/menulis-aksara-jawa.html

    untuk mengaktifkan aplikasi "huruf jawa"

    BalasHapus

anda sopan, saya segan (✿◠‿◠)